Biomehānikas un informātikas katedras vadītājs, 
profesors, Dr.h.paed. Jānis Lanka

Dzimis 1940. g. Liepājā. Beidzis Liepājas 1.vidusskolu 1958.gadā. No 1959.g. līdz 1963.g. mācījies Liepājas pedagoģiskajā institūtā. Nodarbojies ar sportu: būdams viens no pasaules spēcīgākajiem desmitcīņniekiem, no 1965. līdz 1972. gadam bijis Latvijas un PSRS izlases dalībnieks un 1968. g. piedalījies Olimpiskajās spēlēs.
    No 1972. gada līdz 1978. gadam Maskavā, Centrālajā Fiziskās kultūras institūta Biomehānikas katedrā prof. V.Zaciorska vadībā izstrādājis pedagoģijas zinātņu kandidāta disertāciju par tematu "Lodes grūšanas tehnikas biomehānika dažādas kvalifikācijas sportistiem". 1998. gadā Latvijas Universitātē aizstāvējis habilitācijas darbu: "Pedagoģijas un sporta zinātnes integrācija studiju satura un metodikas pilnveidošanā". Zinātniskās intereses saistītas ar sporta veidu biomehāniku. Veicis plašus pētījumus sporta mešanu biomehānikā, sevišķi lodes grūšanā. Habilitācijas darbs  veltīts sporta tehnikas apguves novērtēšanai, kustību apguves biomehānisko nosacījumu izpētei.
    Pētījumu rezultāti apkopoti 60 zinātniski metodiskās publikācijās, kuri publicēti daudzās valstīs. Sarakstītas vairākas grāmatas: "Lodes grūšanas biomehānika" (krievu valodā - 1982.g.), "Biomehānika" (1995.g.), "Lodes grūšanas biomehānika" (1996.g.), "Augstlēkšanas biomehānika" (1997.g.), "Fizisko īpašību biomehānika" (1998., 2005. g,). Sagatavota monogrāfija "Šķēpa mešanas biomehānika". Informācijas apmaiņā, pētījumu jomā sadarbojas ar Pensilvānijas Universitātes Biomehānikas laboratorijas (prof. V. Zaciorskis), Maskavas fiziskās audzināšanas universitātes (prof. A. Šalmanovs), Berlīnes Humbolta universitātes Sporta institūta (prof. G. Tidovs), Vācijas Olimpiskā atbalsta centra (prof. K. Bartoniecs) zinātniekiem.
    LVFKI (tagadējā Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija) strādā no 1976. gada. No 1978. gada līdz 1981. gadam vadījis Vieglatlētikas katedru. No 1986.g. vada Biomehānikas un informātikas katedru. 1991. gadā ievēlēts par profesoru.
    Piedāvā piedalīties kopīgā zinātniski pētnieciskā darbā bakalaura, maģistra vai doktora darbu izstrādei šādos virzienos: sporta veidu biomehānika, sporta tehnikas biomehāniskie pamati, kustību apguves biomehāniskie pamati. 
Tālr.: +371  67543423    
E-pasts: Janis.Lanka@lspa.lv